ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ Kannada Songs Lyrics

 ಚಿತ್ರ : ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಆರ್.ಎನ್.ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲೇನು ರಕುತದೆ ಬರೆದೆನು ಇದ ನಾನು ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲೇನು ರಕುತದೆ ಬರೆದೆನು ಇದ ನಾನು ಹೃದಯವೇ ಇದಾ ಮಿಡಿದಿದೆ ಬಯಕೆ ಮುನ್ನೂರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನುಡಿದೆ ಪ್ರೇಮ ದೈವದ ಗುಡಿಯಂತೆ ಪ್ರೇಮ …

Read More