ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ Kannada Songs Lyrics

 ಚಿತ್ರಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಆರ್.ಎನ್.ಜಯಗೋಪಾಲ್

 • ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲೇನು
 • ರಕುತದೆ ಬರೆದೆನು ಇದ ನಾನು
 • ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲೇನು
 • ರಕುತದೆ ಬರೆದೆನು ಇದ ನಾನು
 • ಹೃದಯವೇ ಇದಾ ಮಿಡಿದಿದೆ
 • ಬಯಕೆ ಮುನ್ನೂರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನುಡಿದೆ
 • ಪ್ರೇಮ ದೈವದ ಗುಡಿಯಂತೆ
 • ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಸುಧೆಯಂತೆ
 • ಅಂತ್ಯ ಕಾಣದು ಅನುರಾಗ
 • ಎಂದು ನುಡಿವುದು ಹೊಸ ರಾಗ
 • ಒಲವು ಸಿಹಿ ನೆನಪು ಸಿಹಿ
 • ಹೃದಯಗಳ ಮಿಲನ ಸಿಹಿ
 • ಪ್ರೇಮವೇ ಕವನಾ ಮರೆಯದಿರು
 • ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲೇನು
 • ರಕುತದೆ ಬರೆದೆನು ಇದ ನಾನು
 • ಹೃದಯವೇ ಇದಾ ಮಿಡಿದಿದೆ
 • ಬಯಕೆ ಮುನ್ನೂರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನುಡಿದೆ
 • ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲೇನು
 • ರಕುತದೆ ಬರೆದೆನು ಇದ ನಾನು
 • ತಾಜಮಹಲಿನ ಚೆಲುವಲ್ಲಿ
 • ಪ್ರೇಮ ಚರಿತೆಯ ನೋಡಲ್ಲಿ
 • ಕಾಳಿದಾಸನ ಪ್ರತಿಕಾವ್ಯ
 • ಪ್ರೇಮ ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಿಜದಲ್ಲಿ
 • ಕವಿತೆ ಇದಾ ಬರೆದಿರುವೆ
 • ಹೃದಯವನೆ ಕಳಿಸಿರುವೆ
 • ಕೋಮಲಾ ಇದು ನೀ ಎಸಯದಿರು
 • ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲೇನು
 • ರಕುತದೆ ಬರೆದೆನು ಇದ ನಾನು
 • ಹೃದಯವೇ ಇದಾ ಮಿಡಿದಿದೆ
 • ಬಯಕೆ ಮುನ್ನೂರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನುಡಿದೆ
 • ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲೇನು
 • ರಕುತದೆ ಬರೆದೆನು ಇದ ನಾನು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *